REGULAMIN AUKCJI

NAUTILUS GALERIA I DOM AUKCYJNY

OBIEKTY

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, przedmioty o wartości artystycznej i historycznej, oddane w komis lub będące własnością Galerii i Domu Aukcyjnego NAUTILUS sp. z o.o. spółki komandytowej.

2. Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Wskazane jest, aby zainteresowany zakupem dokonał jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadził konsultacje z profesjonalnym konserwatorem.

3. Przed wzięciem udziału potencjalny nabywca winien upewnić się, czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia . Aktualne regulacje prawne znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z ekspertem zajmującym się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki (pociągnie to za sobą dodatkowe opłaty).

4. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 31 i 38, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne licytowanych pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.

PRZEBIEG AUKCJI

5. W aukcji można uczestniczyć osobiście lub poprzez wysłanie pisemnego zamówienia czy też składając elektroniczne zamówienie ze strony internetowej. W zamówieniu pisemnym prosimy o podanie numeru pozycji w katalogu, nazwiska autora, pierwszych wyrazów tytułu oraz najwyższej oferowanej ceny (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a także złożenie odręcznego podpisu.

6. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które złożyły pisemne polecenie kupna najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie.

7. Złożenie przez Klienta zlecenia licytacji w jego imieniu wybranego obiektu jest równoznaczne z akceptacją zakupu w cenie wywołania w przypadku braku innych licytujących.

8. W związku ze świadczonymi Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. NAUTILUS może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez siebie.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny zobowiązany jest do zbierania danych osobowych osób, dokonujących transakcji w kwocie powyżej równowartości 15 000 euro.

10. W sprawie licytacji telefonicznej prosimy o wcześniejszy kontakt z Domem Aukcyjnym. Udział telefoniczny możliwy jest jedynie w przypadku obiektów o cenie wywoławczej równej lub wyższej niż 1000 zł. Zgłoszenie chęci licytacji telefonicznej jest równoznaczne z akceptacją ceny wywoławczej.

11. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzi osoba upoważniona przez Galerię i Dom Aukcyjny NAUTILUS. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi.

12. Zamówienia pisemne prosimy kierować na adres NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny (ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków), drogą elektroniczną na adres: nautilus@antique.com.pl lub nautilus.gal@gmail.com lub w formie faksu na numer +48 12432 94 40 lub. Możliwe jest także złożenie zamówienia na wybrany obiekt na stronie internetowej www.nautilus-art.pl w zakładce "aukcje aktualne".

13. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży, zmiany kolejności licytowanych przedmiotów oraz do ich wycofania z aukcji bez podania przyczyny. Aukcjoner w imieniu ma prawo zaproponować do sprzedaży przedmioty, których nie ma w katalogu.

14. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

15. W przypadku takich samych ofert pisemnych, decyduje kolejność ich doręczenia. Gdy w trakcie licytacji najwyższą zgłoszoną ofertą jest oferta pocztowa, zakup przedmiotu następuje za wylicytowaną cenę, która może być niższa od kwoty pocztowej. Jeżeli są, co najmniej dwie oferty pocztowe na ten sam obiekt, aukcjoner może rozpocząć licytację od maksymalnego limitu przedostatniej oferty pocztowej powiększonego o jedno postąpienie (licytacja dla zwycięskiej oferty pocztowej).

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które wcześniej nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań.

CENY TRANSAKCYJNE I OPŁATY

17. Ceny podane w katalogu są wyrażone w złotych polskich i są cenami wywołania. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.

18. Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

19. Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Narodowej oraz rejestrowanym placówkom muzealnym przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji po cenie wylicytowanej. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez ww. instytucje niezwłocznie po licytacji zabytku, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno muzeum rejestrowane lub Bibliotekę przysługuje ono instytucji, która wcześniej złożyła takie oświadczenie.

20. Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny dolicza 15 % opłaty organizacyjnej.

21. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji.

22. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy na wyraźne życzenie klienta faktury VAT marża (najpóźniej siedem dni od daty zapłaty). Prosimy o podanie danych do faktury.

23. Znakiem „*Podlega Droit de suite” oznaczone są obiekty, które obciąża opłata wynikająca z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł . Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

24. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty organizacyjnej. NAUTILUS nie jest też zobowiązany do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia i opłaty organizacyjnej.

25. Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.

26. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny, stanowią własność NAUTILUS Galerii i Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane bez uprzedniej zgody pisemnej NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny.

27. Zakupione pozycje mogą zostać wysłane pocztą: * dla instytucji – kredytowo * dla osób prywatnych –za pobraniem bankowym (doliczając opłatę, na którą składa się koszt przygotowania obiektu do wysyłki oraz koszt dostarczenia przesyłki wg taryfy pocztowej lub cennika firm kurierskich).

28. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

29. W przypadku nieodebrania zakupionego obiektu w ciągu 30 dni od daty aukcji, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 0,5% (pół procenta) wylicytowanej przez niego ceny za każdy dzień zwłoki w odbiorze licząc od 7 dnia od daty aukcji, na której obiekt nabyto.

30. Po 7 dniach na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zakupionego, a nieodebranego obiektu. Po 31 dniach od daty aukcji Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy z nabywcą.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

31. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób rażący i bezsprzeczny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego w tym terminie wiarygodnej ekspertyzy.

32. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

33. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.

34. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

35. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż certyfikat potwierdzenia autentyczności w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. Całkowita odpowiedzialność NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

36. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności oferowanych obiektów na okres 5 lat od daty sprzedaży z poniższymi zastrzeżeniami:

37. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje:

a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;

c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane;

d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);

h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie sprzedaży bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

38. Żaden przepis nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.