REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO

DOKONYWANIE ZAKUPÓW WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA I NASTĘPNIE ZALOGOWANIA SIĘ NA TYM KONCIE

PRZEPISY OGÓLNE i PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy (dalej: „sklep”), działający pod adresem www.nautilus-art.pl w zakładce „oferta”, prowadzony jest przez firmę Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej: „Wystawca”).

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

4. Zamówienia w serwisie www.nautilus-art.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie po dokonaniu wcześniejszej rejestracji lub zalogowania się przy pomocy istniejącego już loginu i hasła użytkownika.

6. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „dodaj do koszyka” widocznej przy każdym dostępnym do sprzedaży obiekcie, następnie z poziomu koszyka - wybrania opcji „podsumowanie”. W kolejnych krokach Klient zobowiązany jest do wyboru adresu oraz sposobu dostawy i płatności.

7. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku "złóż zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza.

8. Niezwłocznie po wysłaniu zamówienia przez Klienta na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia.

9. Aby zamówienie przyjęte zostało do realizacji niezbędne jest:

• otrzymanie przez Wystawcę elektronicznego potwierdzenia złożonego przez Klienta zamówienia

• dokonanie przez Klienta przelewu na konto podane w formularzu zamówienia oraz zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym Wystawcy

• W przypadku deklaracji płatności gotówkowej przy odbiorze – kontakt z Wystawcą w sprawie ustalenia terminu odbioru obiektu i realizacji zamówienia.

• W przypadku Klienta zagranicznego – kontakt z Wystawcą w celu ustalenia indywidualnego kosztu i sposobu dostawy. W szczególnych przypadkach braku realnej możliwości dostawy na teren państwa Klienta, Wystawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma wystawiająca obiekt do sprzedaży zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę, w której złożono zamówienie, w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

CENY TRANSAKCYJNE, OPŁATY, SPOSÓB DOSTAWY

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich w cenie brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Znakiem „*Podlega Droit de suite” oznaczone są obiekty, do których doliczana jest dodatkowo opłata wynikająca z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł . Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

15. Koszty dostawy na terytorium Polski doliczane są do podstawowego kosztu zamówienia na poziomie formularza zamówienia. Koszt przesyłki zagranicznej konieczny do finalizacji zamówienia, wymaga indywidualnego kontaktu z Wystawcą. Wybór odbioru osobistego w siedzibie Wystawcy, nie skutkuje doliczeniem dodatkowych kosztów.

16. Dostawy realizowane są przez:

• kuriera

• Pocztę Polską

17. Zamówienia realizowane są standardowo do trzech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Wystawcy. W szczególnych wypadkach – zależnych od specyfiki zakupionego przedmiotu – czas zamówienia ustalany jest pomiędzy Klientem a Wystawcą indywidualnie w rozmowie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

ASPEKTY PRAWNE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wystawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim (zob. ograniczenia w wywozie dzieł sztuki za granicę) i w języku polskim.

20. W przypadku upoważnienia firmy oferującej dany obiekt przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.

21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

22. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru, odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób rażący i bezsprzeczny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego w tym terminie wiarygodnej ekspertyzy.

23. Wystawca nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.

24. Wystawca wyłącza wszelkie gwarancje inne niż certyfikat potwierdzenia autentyczności w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

25. Certyfikat autentyczności w formie pisemnej specyfikacji zakupionego przedmiotu wraz ze zdjęciem, uwierzytelnione pieczątką i podpisem upoważnionego przedstawiciela Wystawcy, wystawiane jest na wyraźne życzenie Klienta.

26. Całkowita odpowiedzialność Wystawcy będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

27. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności oferowanych obiektów na okres 5 lat od daty sprzedaży z poniższymi zastrzeżeniami:

28. NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje:

a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;

c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane;

d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);

h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie sprzedaży bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

29. Żaden przepis nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.